Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe Logo DUD KEP - Kongres edukacji pozaformalnej Watchdog - samorządu gospodarczego Projekt Przepis na Rozwój
Status: Aktualne
Ilość dni: 1

[15.03]Trwają prace zmierzające do opracowania szczegółów realizacji projektów wyłonionych w konkursie PARP "Akademia Menadżera MŚP", np. limitów wsparcia na 1 firmę (w zależności od wielkości). Ponadto sporą trudność PARP i operatorzy mają z wypracowaniem sposobu realizacji części analitycznej (patrz poniżej), aby była praktycznie użyteczna przy bardzo różnej skali przedsiębiorstw (skalowalność!), dawała operatorom możliwość jednoznacznej i nieuznaniowej oceny zgodności z wymogami, a jednocześnie dawała możliwość powiązania udzielanego wsparcia z potrzebami (planami rozwoju) firmy. Prosimy o jeszcze odrobinę cierpliwości, o efektach niezwłocznie poinformujemy.

PARP uruchomił formularz zgłoszenia firmy (usługobiorcy) do projektu, pełniący rolę formularza kontaktowego - przekierowujący dane do odpowiedniego operatora. Z uwagi nie ciągle otwarta sprawę treści regulaminów i umów z przedsiębiorcami, operatorzy pomimo przesłania kontaktu do zainteresowanych przedsiębiorców nie mogą podać kluczowych informacji."

Przypominamy, że wsparcie będzie obejmowało następujące elementy:

1. Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa W pierwszej kolejności przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowanie na przeprowadzenie diagnozy potrzeb. Celem diagnozy będzie poznanie specyfiki prowadzonego biznesu, planów rozwoju przedsiębiorstwa.

2. Diagnoza luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego Diagnoza firmy będzie bazą identyfikacji luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej/osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego i opracowania dla niej planów rozwoju. Identyfikacja luk kompetencyjnych będzie mogła dotyczyć tylko obszaru uniwersalnych kompetencji menadżerskich, ponieważ tylko takie będą wspierane w ramach Akademii menadżera MŚP.

Rezultatem pierwszych dwóch etapów będzie dokument z rekomendacjami dotyczącymi rozwoju kadry menadżerskiej/osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, w kontekście planów rozwoju przedsiębiorstwa. Z etapu 1 i 2 będą zwolnieni przedsiębiorcy, którzy posiadają aktualną, nie starszą niż 3 lata diagnozę potrzeb przedsiębiorstwa, w tym luk kompetencyjnych kadry – pod uwagę powinien być brany taki sam okres, jak przy obliczaniu kwoty pomocy de minimis. W szczególności będzie to dotyczyło beneficjentów Działania 2.2. PO WER. Diagnoza ta będzie weryfikowana na etapie wnioskowania o wsparcie.

3. Realizacja działań rozwojowych Na podstawie rekomendacji z Etapu 2, kadra menadżerska/osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego będą otrzymywać wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa z zakresu uniwersalnych kompetencji menadżerskich - patrz poniżej. Niezależnie od etapu, wsparcie będzie możliwe do wykorzystania tylko w systemie popytowym na usługi doradcze i szkoleniowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Działania operatorów obejmą wszystkie województwa i przedsiębiorców w całym kraju, ale szczególnie ważne będą dla przedsiębiorców i firm świadczących usługi rozwojowe na terenie województw mazowieckiego i pomorskiego, w których dotychczas nie funkcjonował popytowy system finansowania (PSF), ponieważ Zarządy Wojdwództw nie przewidziały w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) środków na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw MŚP. Źródłem finansowania jest centralny program POWER (a nie środki regionalne), wsparcie będzie wynosiło co do zasady 80% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa), system będzie się opierał o Bazę Usług Rozwojowych, usługi będą rozliczane w drodze refundacji.

PIFS jest partnerem w projekcie na teren woj. mazowieckiego i lubelskiego, operatorem jest firma HRP, pozostałymi partnerami Pracodawcy Lubelszczyzny ”Lewiatan” i firma informatyczna Fenix.

W ramach budżetu projektu (ok. 11 mln) założyliśmy realizację wsparcia dla 850 osób z woj. mazowieckiego i lubelskiego, 75% będą stanowić osoby z firm małych i mikro. Wsparciem będa mogli być objęci przedsiębiorcy, menadżerowie i osoby przygotowywane do pełnienia tej roli.

UWAGA! Ważny materiał - "Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich", który określa dozwolony zakres merytoryczny świadczonych usług szkoleniowych i doradczych - materiał do pobrania poniżej. PIFS w toku konsultacji zgłosił uwagi do tego materiału, jednak niestety nie wszystkie zostały uwzględnione.

To co szczególnie ważne - usługi wsparcia realizowane w ramach pkt. 3 będą musiałby być zgodne z zakresem kompetencji wskazanych w "Opisie" - oczywiście nie muszą pokrywać wszystkich zagadnień, czy całej kategorii, ale usługi nie mogą obejmować zagadnień nie ujętych w tym dokumencie.

Pobierz "Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich" Kontakt do operatorów
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.