Przeczytaj
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Logo Dni Uczenia się Dorosłych Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe logo Innowacja Edukacyjna Roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIFS 2024 i XXIII Warsztaty PIFS

Uniejów | 14-15 czerwca 2024 | Wydarzenie stacjonarne

Raport z Badania zrealizowany przez Sedlak & Sedlak

Raport - Potrzeby szkoleniowe i finansowanie działań rozwojowych w 2023 już dostępny w Strefie Dla Członków

Sprawdź wyniki badania

Uwagi PIFS do Ministerstwa Edukacji i Nauki

Projekt ustawy Prawo Oświatowe (BCU i ZSK)

Poznaj treść opinii PIFS

Ustawa o aktywności zawodowej

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez PIFS analizą porównawczą nowej wersji projektu ustawy

Analliza porównawcza - szczegóły

Grupa BUR

Utworzenie w PIFS Grupy tematycznej ds. Bazy Usług Rozwojowych BUR

Poznaj szczegóły

Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych

Webinary i materiały dla edukatorów, branżowe Know How w ramach projektu Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych

Poznaj działania Rady

SUS 2.0

Dołącz do grona firm, które potwierdziły swój profesjonalizm wdrażając branżowy standard jakości i przechodząc niezależny audyt

Poznaj szczegóły SUS

O Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych

Jesteśmy największą organizacją branżową zrzeszającą firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski, naszymi członkami jest blisko 400 firm i organizacji. Są wśród nas mali i duzi, początkujący i doświadczeni, firmy szkoleniowe, uczelnie, organizacje pozarządowe, firmy doradcze, zajmujące się coachingiem czy e-learningiem, o pełnym przekroju tematycznym i form.


Co robimy dla branży?

Rzecznictwo interesów branży

Działamy na rzecz przejrzystych i konkurencyjnych warunków funkcjonowania podmiotów branży – opiniujemy akty prawne, projekty, strategie, interweniujemy w przypadkach rażącego naruszenia zasad konkurencji i swobody działalności.


Opinie i stanowiska >

Reprezentacja sektora

Jesteśmy inicjatorem i koordynatorem „Sojuszu na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej”, reprezentacji naszego sektora, zrzeszającej organizacje branżowe. Sojusz ma swoje umocowanie w systemie edukacji w Polsce – przedstawiciel Sojuszu jest członkiem Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. Członkowie spotykają się regularnie, ciało jest platformą wymiany poglądów i opinii dotyczących systemu edukacji.


Sojusz >

Wyznaczanie i wspieranie standardów jakości

Wyznaczamy ogólnodostępne standardy jakości zarządzania i świadczenia usług rozwojowych, dzielimy się dobrymi praktykami i pomagamy w ich wdrożeniu


Jakość >

Networking

Dajemy możliwość wymiany doświadczeń, know-how, kontaktów, nasze otwarte imprezy (np. Kongres Edukacji Pozaformalnej, spotkania regionalne) stwarzają świetne warunki do nawiązywania i utrwalania relacji


KEP >

Upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie

LLL to narzędzie rozwoju osobistego i organizacji, wspieramy ideę, przez co powiększamy wolumen usług rozwojowych realizowanych przez firmy i osoby prywatne. Robimy to przez organizację wydarzeń wspierających kształcenie się przez całe życie (np. Dni uczenia się dorosłych), wydarzenia z udziałem firm z branży oraz ich klientów, aktywny udział w imprezach dla przedsiębiorców oraz zaangażowanie w kształtowanie warunków realizacji usług rozwojowych finansowanych z EFS i środków krajowych.


Dni uczenia się dorosłych>

Co robimy dla naszych Członków?

Szybki dostęp do najświeższej, wysokojakościowej informacji branżowej

Nasi Członkowie mają dostęp do informacji o zmianach prawa, planach „systemowych”, regulacjach i ciekawych konkursach EFS oraz o systemie kwalifikacji itp. w formie spotkań, warsztatów, seminariów, kongresów, webinarów i newslettera


Warsztaty i seminaria tematyczne

Organizujemy dla Członków spotkania, najbliższe warsztaty informacyjne są dostępne w aktualnościach w sekcji „wydarzenia”


Wydarzenia >

Webinaria

Organizujemy webinaria dotyczące ważnych dla branży i atrakcyjnych merytorycznie tematówKalendarium >

Newsletter gospodarczy Lewiatana

Od 04.2018 przekazujemy Członkom newsletter biznesowy Lewiatana, najbardziej aktywnej organizacji Pracodawców w Polsce o świetnym serwisie informacyjnym, prawnym i biznesowym


Interwencje

W imieniu Członków interweniujemy w sprawach „systemowych”, rażącego naruszenia zasad konkurencji i swobody działalności


Opinie i stanowiska >

Korzystne warunki finansowe certyfikacji SUS 2.0

Członkowie PIFS zamawiając audyt certyfikacyjny SUS 2.0 mają prawo do skorzystania z rabatu w wysokości ponad 1000 zł netto


strona SUS >

Preferencyjne warunki finansowe udziału w płatnych wydarzeniach

W przypadku organizacji płatnych wydarzeń lub działań promocyjnych (np. stoiska wystawiennicze na kongresach i konferencjach, reklama, mailingi) członkowie PIFS zawsze mogą liczyć na korzystne warunki finansowe


Promocja Członków

Promujemy naszych Członków przy okazji organizowanych przez Izbę wydarzeń (np. bezpłatne sesje równoległe podczas Kongresu), już wkrótce poinformujemy Państwa o dodatkowych możliwościach promocji wśród klientów – członków Lewiatana.


Pokaż więcej

Dołącz do nas

Aktualności

Filtruj:

Ludzie PIFS


 • Piotr Piasecki

  Prezes Zarządu

  Odpowiedzialny jest za:
  1. Zarządzanie strategią i kierowanie pracami zarządu oraz biura PIFS
  2. Finanse Izby
  3. Reprezentacja Izby na zewnątrz, w tym kontakty z kluczowymi partnerami oraz z mediami
  4. Zintegrowany System Kwalifikacji i polityka LLL
  5. Jakość usług rozwojowych, w tym standard SUS 2.0 i KDP
  6. Legislacja związana z rozwojem rynku usług rozwojowych i uczeniem się przez całe życie
  7. Promocja Izby na zewnątrz – w szczególności współpraca z Lewiatanem i PARP
  Piotr Grzechowiak

  Członek Zarządu

  Odpowiedzialny jest za:
  1. Obszary formalno-prawne działania PIFS, w tym pozyskanie i współpraca z kancelarią prawną
  2. Obszary formalno-prawne sektora usług rozwojowych, zwłaszcza obszary uwzględnione w Białej Księdze Usług Rozwojowych
  3. Rzecznictwo interesów w sprawach funduszy unijnych (EFS, FERS, KFS, BUR, podatki, przedsiębiorczość)
  4. Organizacja i prowadzenie Grupy ekspertów PIFS ds. Prawa i EFS
  5. Obszary jakości sektora usług rozwojowych, zwłaszcza obszary uwzględnione w Białej Księdze Usług Rozwojowych
 • Joanna Mihułka-Petru

  Członek Zarządu

  Odpowiedzialna jest za:
  1. Promocja LLL
  2. Budowanie relacji ze środowiskami politycznymi i eksperckimi
  3. Rozwój Know-how PIFS (badania PIFS, nowoczesne treści edukacyjne, narzędzia, dobre praktyki)
  4. Komunikacja PIFS na zewnątrz (media, kanały, treści)
  5. Think Thank we współpracy z organizacjami zagranicznymi
  Tomasz Radkiewicz

  Członek Zarządu

  Odpowiedzialny jest za:
  1. Obszary jakości sektora usług rozwojowych, zwłaszcza obszary uwzględnione w Białej Księdze Usług Rozwojowych
  2. Obszar standaryzacji i certyfikacji - SUS 2.0 i KDP, współpraca z podmiotami certyfikującymi, podmiotami wspomagającymi sektor w obszarze standardów i know-how)
  3. Promocja jakości i standardów usług rozwojowych, na zewnątrz (w tym dla odbiorców usług)
  4. Animowanie Grupy Tematycznej ds. jakości w PIFS
  5. Rozwój Know-how członków (nowoczesne treści edukacyjne, technologie, narzędzia, dobre praktyki i standardy)
  6. Animowanie opisów kwalifikacji
 • Tomasz Zagajewski

  Członek Zarządu

  Odpowiedzialny jest za:
  1. Rzecznictwo interesów w sprawach funduszy unijnych (EFS, KFS, BUR)
  2. Środki MRPiPS – w szczególności KFS, w tym konsultacje i informacje dla członków
  3. Reprezentacja PIFS w KM FERS
  4. Projekty wewnętrzne dla członków
  5. Komunikacja wewnętrzna w PIFS
  6. Animowanie grup regionalnych i grup tematycznych PIFS
 • Joanna Dębek

  Przewodnicząca Rady PIFS

  Joanna Baszyńska

  Wiceprzewodnicząca Rady PIFS


  Marta Janik

  Wiceprzewodnicząca Rady PIFS

  Wojciech Drabko

  Wiceprzewodniczący Rady PIFS

 • Andrzej Lech

  Doradca Zarządu PIFS

  Renata Kowalska

  Dyrektor BiuraPełny skład organów PIFS Aktualnie obowiązujący statut PIFS Lista członków PIFS

Jakość

Wspieranie wysokiej jakości usług rozwojowych i zarządzania firmami szkoleniowymi i doradczymi leży nam na sercu od początku istnienia PIFS, dlatego w 2007 roku została opracowana pierwszą wersję Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS, który określał preferowane zachowania i postawy z punktu widzenia dobrego imienia branży, obowiązującego prawa, fundamentalnych zasad funkcjonowania środowiska i ochrony interesów branży. W 2012 roku udostępniliśmy nasz branżowy standard jakości, jakim był Standard Usług Szkoleniowych, przyjęty przez ponad 200 firm.


Jego rozwinięciem i następcą jest SUS 2.0, czyli akredytowany standard jakości zarządzania i realizacji usług rozwojowych: Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS, audytowany przez firmę Dekra – akredytowanego audytora o międzynarodowej renomie. SUS jest standardem uprawniającym do rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych PARP i realizacji usług z dofinansowaniem EFS (szkoleniowych i doradczych, w tym coaching i mentoring). Jest standardem ogólnodostępnym i bezpłatnym, każda chętna organizacja może go wdrożyć i stosować zawarte w nim zasady i zalecenia – płatny jest jedynie zewnętrzny audyt w firmie Dekra.

Dowiedz się więcej o SUS

W 2017 roku opracowaliśmy Kodeks Dobrych Praktyk PIFS, który jest wspólnym mianownikiem jakościowym wszystkich członków PIFS, jego akceptacja i stosowanie jest warunkiem i zobowiązaniem dla wszystkich firm wstępujących i zrzeszonych w PIFS.

Poznaj aktualny Kodeks Dobrych Praktyk PIFS

Kongres Edukacji Pozaformalnej

Kongres KEP 2019 to kontynuator dorobku Kongresu Edukacji Pozaformalnej. W dniach 18 i 19 września 2019 r. gościliśmy w progach Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. To była już czwarta edycja inicjatywy środowisk zajmujących się wspieraniem uczenia się przez całe życie poza systemem edukacji formalnej, przestrzeń do dyskusji o osiągnięciach i wyzwaniach jakie przed stoją przed branżą rozwojową. Kongres był świetną okazją na spotkanie najwybitniejszych specjalistów sektora, którzy przyjechali z całej Polski, ale nie tylko, aby podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniami i pomysłami.

W ciągu tych dwóch dni Kongres odwiedziło ponad 650 osób, co było dla nas potwierdzeniem, że nasza inicjatywna wciąż budzi zainteresowanie i warto ją kontynuować. Tym razem przygotowaliśmy mnóstwo interesujących propozycji dla uczestników, jednak dzieląc je na dwa dni. Pierwszy dzień poświeciliśmy innowacji w branży rozwojowej, natomiast drugi rozwojowi kompetencji menadżerskich. Każdego dnia uczestnicy mogli liczyć na ciekawe debaty eksperckie, sesje plenarne prowadzone przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Ponadto pierwszego dnia Kongresu przygotowaliśmy również sesje tematyczną, podczas której ogromnym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z przedstawicielami PARP, poświęcone projektowi BUR 2.0.

Kongres KEP 2019 był także okazją do rozstrzygnięcia pierwszej edycji Konkursu Innowacja Edukacyjna Roku, który jest inicjatywą naszej Izby. Spośród 17 zgłoszonych do konkursu rozwiązań i projektów innowacyjnych, Kapituła konkursu wybrała 6, które zostały zaprezentowane uczestnikom Kongresu KEP 2019. Po prezentacjach przyszedł czas na rozstrzygnięcie i przyznanie tytułów. Pierwsze trzy miejsca wybrała Kapituła konkursu, natomiast uczestnicy Kongresu zdecydowali o przyznaniu tytułu "Nagroda publiczności". Wszystko o rozstrzygnięciu i laureatach Konkursu znajduje się na stronie internetowej Innowacja Edukacyjna Roku

Relacja z Kongresu KEP 2019 dostępna na naszym fan page oraz na stronie internetowej Kongresu

Publikacje PIFS

 • Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych w praktyce poza systemem kwalifikacjiCzy wiesz, „rama” może być użyteczna nie tylko przy opracowywaniu kwalifikacji, ale także być narzędziem wspierającym ocenę posiadanych zasobów kadrowych czy przeprowadzania rekrutacji? Może mieć też wiele innych zastosowań w firmie świadczącej usługi rozwojowe – zapoznaj się z opracowaniem PIFS autorstwa Andrzeja Lecha, głównego eksperta i Dyrektora ds. Statutowych PIFS. Pobierz
 • Biała Księga Usług RozwojowychPoznaj sektor usług rozwojowych jaki jest, z jakimi barierami się boryka, jakie są czynniki wzrostu, w którą stronę zmierza - to kompleksowe i wyczerpujące opracowanie stworzone przez zespół uznanych ekspertów branżowych. Pobierz
 • Poradnik: Firmy sektora usług rozwojowych w ZSKOpracowanie może być pomocne dla firm oferujących usługi rozwojowe, zastanawiających się, jaki wpływ na ich działalność może mieć ZSK i w jaki sposób znaleźć w nim swoją rolę i miejsce. Pobierz
 • Rama Sektorowa Usług RozwojowychRaport to dorobek wielomiesięcznej pracy zespołu ekspertów sektora usług rozwojowych i szerokiej konsultacji wstępnych projektów w środowisku branżowym. Zidentyfikowaliśmy podstawowe obszary działalności w sektorze usług rozwojowych. Pobierz

Dołącz do nas

Kto może być członkiem?

Członkiem PIFS może być przedsiębiorca, którego przedmiotem działania jest świadczenie usług rozwojowych. Są wśród nas mali i duzi, początkujący i doświadczeni, firmy szkoleniowe, uczelnie, organizacje pozarządowe, firmy doradcze, zajmujące się coachingiem czy e-learningiem, o pełnym przekroju tematycznym i form – bardzo się cieszymy tą różnorodnością, to nam daje możliwość konfrontacji różnych perspektyw i zmusza do poszerzenia horyzontów. Czekamy również na Ciebie.

Procedura jest bardzo prosta:

 • Już dzisiaj wypełnij formularz na dole strony
 • Prześlemy do Ciebie deklarację przystąpienia do PIFS
 • Uzupełnij ją, sprawdź, czy jest poprawna – w szczególności czy poprawnie jest wskazany sposób usankcjonowania zakresu Twojej działalności dotyczącej szkoleń czy doradztwa (PKD wskazany w KRS/CEIDG, statut lub uchwała władz). W szczególnych przypadkach, jeśli zakres Twojej działalności gospodarczej nie jest informacją ogólnodostępną (KRS/CEIDG/statut na stronie www) lub niedawno uległ zmianie, możliwe, że poprosimy Cię o przesłanie nam stosownego dokumentu
 • Podpisz (zgodnie z zasadami reprezentacji Twojej instytucji) i wyślij do nas skan deklaracji na adres biuro@pifs.org.pl
 • Opłać wpisowe w oparciu o otrzymaną notę statutową z adresu biuro@pifs.org.pl
 • Poczekaj kilka dni na decyzję Zarządu PIFS, Biuro Izby poinformuje Cię o zakończeniu procedury i prześle certyfikat potwierdzający dołączenie do Izby …i gotowe.

Co dalej?

 • Poinformuj swoich klientów i partnerów, że dołączyłeś do prestiżowego grona firm świadczących usługi rozwojowe, które stosują wysokie standardy jakościowe określone w Kodeksie Dobrych Praktyk PIFS, myślą o rozwoju własnej organizacji i promują uczenie się przez całe życie, prowadzą do rozwoju jednostek, grup lub organizacji
 • Załóż konto na strefie strony www dostępnej tylko dla członków i korzystaj z jej zasobów - bazy wiedzy, repozytorium webinarów, ogłoszeń itd., dołącz do Grupy Zamkniętej na FB
 • Śledź korespondencję z Izby - będziemy Ci przesyłać newsletter oraz inne ważne informacje, m.in. zaproszenia na wydarzenia organizowane przez PIFS lub rekomendowane przez nas imprezy Partnerów - networkingi z członkami biznesowymi, szkolenia i warsztaty
 • Przejrzyj listę tematów webinarów dla członków, bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tam interesujące Cię tematy
 • Jeśli jeszcze nie posiadasz branżowego certyfikatu jakości potwierdzającego wdrożony system zarządzania jakością SUS 2.0, na stronie sus.pifs.org.pl pobierz treść standardu, przeanalizuj go, przeprowadź samoocenę, pobierz i wypełnij zgłoszenie na audyt Dekry – nie zapomnij wskazać, że jesteś członkiem PIFS, a otrzymasz 1000 zł rabatu
 • Śledź kalendarz wydarzeń, uczestnicz w spotkaniach regionalnych, poznawaj właścicieli i managerów innych firm z branży, wymieniaj się z nimi doświadczeniami i know-how

Składka za pełny rok to jedynie 1800 zł brutto, do tego płatne w 2 ratach + jednorazowe „wpisowe” 500 zł

Chcę wstąpić do PIFS

Kontakt

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dane adresowe: ul. Londyńska 19 lok.1
03-921 Warszawa

Dane kontaktowe: biuro@pifs.org.pl tel. +22 616 27 63
tel. kom. 605 390 599

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A.
19 1240 5992 1111 0000 4773 9947

logo Facebook

Sprawdź dojazd Przejdź do Mapki Google


Logo PIFS Logo SUS 2.0

Formularz

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.