Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe Logo Projektu przepis na menadżera logo Innowacja Edukacyjna Roku logo Facebook logo Linkedin logo Serwisu You Tube
Status: Aktualne
Ilość dni: 1

-----------------------

[27.10.2020 - aktualizacja z 28.02.2022]

Szkolenia stacjonarne bez ograniczeń regulacyjnych

Polska Izba Firm Szkoleniowych informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane 25 lutego pod poz. 473, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lutego 2022 r. i jednocześnie uchyla dotychczasowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 861) wraz z jego późniejszymi, kilkakrotnymi zmianami.

To oznacza, że od poniedziałku, 28 lutego, zniesione zostały wszelkie regulacyjne ograniczenia liczbowe i organizacyjne dotyczące realizacji usług rozwojowych w bezpośredniej formie stacjonarnej, bez względu na ich charakter, formę i miejsce realizacji.

Wprawdzie i to Rozporządzenie nie odnosi się wprost do szkoleń, czy szerzej – usług rozwojowych, ale nie zawiera już wszystkich tych ograniczeń i rygorów dotyczących spotkań, zgromadzeń, itp., do których odnosiliśmy dotąd interpretacje dotyczące naszej działalności.
To oznacza zarazem, że racjonalne decyzje i odpowiedzialne podejście służące ochronie przed rozprzestrzenianiem się ciągle obecnego wirusa – np. w kwestii stosowania maseczek - spoczywa wyłącznie na nas samych, realizatorach usług rozwojowych i gospodarzach miejsc z których dla realizacji usług korzystamy.

Warto zatem zachować ostrożność i pragmatyczne podejście.

-----------------------

[27.10.2020 - aktualizacja z 27.01.2022]

W ostatnich tygodniach ubiegłego roku, ani w styczniu 2022 r. Rada Ministrów nie zdecydowała się na żadne istotne zmiany które miałyby bezpośredni wpływ na organizację szkoleń stacjonarnych w warunkach epidemii.

W dniu wczorajszym zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw (pod poz. 186) i weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - link TUTAJ

Proces legislacyjny tego projektu nie był wcześniej ogłoszony i poddany konsultacji.

Przewidziane rozwiązania mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Mogą mieć zatem zastosowanie dla tych podmiotów sektora usług rozwojowych, które realizują szkolenia w reżimie systemu oświaty. Każdy taki podmiot powinien sprawdzić, czy regulacja ma wpływ na działalność w jego indywidualnym przypadku.

-----------------------

[27.10.2020 - aktualizacja z 15.12.2021]

W Dzienniku Ustaw, pod pozycją 2311, opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 roku (kilkakrotnie od tego czasu zmieniane). Link do aktu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2311

Tak jak można się było spodziewać po konferencji prasowej Ministra Zdrowia w dniu 7 grudnia br., zmiany nie obejmują i w żadnym aspekcie nie zmieniają warunków realizacji działalności szkoleniowej. Przepisy § 9 ust.34c, § 26 ust. 15 i 17, do których radzimy się odwoływać w kwestii realizacji szkoleń, nie uległy żadnym zmianom.

Warto zauważyć, co może mieć pewne znaczenie dla naszej działalności, hotele i gastronomia mogą funkcjonować przy bardziej zaostrzonych limitach obłożenia.

Wprowadzono także w rozdziale 3 nowy § 26 a, który w sposób ogólny reguluje zasadę nie wliczania do wszystkich limitów i ograniczeń wprowadzonych Rozporządzeniem, osób zaszczepionych, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r., co w praktyce wydaje się korzystne, ale nie w pełni skuteczne, bowiem przerzuca na organizatora/przedsiębiorców obowiązek egzekwowania, bez solidnej podstawy prawnej.

Aktualny stan tych przepisów ma obowiązywać do 31 stycznia 2022 roku.

-----------------------

[27.10.2020 - aktualizacja z 1.12.2021]

Ukazała się kolejna nowelizacja przepisów dotyczących określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zostało opublikowane w dzienniku ustaw – treść Rozporządzenia.

Konstrukcja tej regulacji nie obejmuje wprost działalności szkoleniowej (poza wyłączonymi z ograniczeń form wymienionych w §26 ust.17), stąd pozostaje nam – tak jak dotychczas – przyjmować, że w odniesieniu do szkoleń w formie stacjonarnej:

 • wewnętrznych, organizowanych przez pracodawcę dla pracowników, zastosowanie mają przepisy dotyczące spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych, które są nadal wyłączone z ograniczeń szczególnych (§26 ust.15)
 • otwartych, organizowanych przez firmy szkoleniowe, zastosowanie mają przepisy dotyczące prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej – m.in. – na organizacji spotkań (§9 ust. 34c). W tym przypadku limit 10m2 na osobę (zaszczepionych nie wlicza się), został ponownie powiększony do 15 m2.

Dotychczasowe zasady w kwestiach nas interesujących, modyfikowane ostatnio w czerwcu i kolejnymi rozporządzeniami prolongowane do 30 listopada br., tym razem zostały sprolongowane do dnia 17 grudnia br.

-----------------------

[27.10.2020 - aktualizacja z 11.06.2021]

Ukazało się kolejne Rozporządzenie Rady Ministrów z datą ogłoszenia 11 czerwca, Dz. U. 2021, poz.1054, zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z przewidywaniami, limit powierzchni zmniejszono z 15 do 10 m2 na osobę (zaszczepionych nie wlicza się). Podstawą organizacji szkoleń otwartych jako „spotkań” czy „konferencji” jest par.9 ust. 34c. Zasady obowiązują do 31 sierpnia.

Jeśli chodzi o najistotniejszy z naszego punktu widzenia par. 26, to w interesującym nas zakresie nic się nie zmieniło, z zachowaniem 42 „wyjątków” w ust.17 włącznie.

Jako Polska Izba Firm Szkoleniowych jesteśmy głęboko zdumieni podejściem Rządu do rozwoju ludzi i edukacji osób dorosłych, tym bardziej w kontekście innych uwolnień np. zwiększenia limitu osób na weselach do 150 osób, czy możliwości udziału w wydarzeniach kulturalnych w odstępie 1,5m.

Apelujemy jako PIFS o wyodrębnienie i uregulowanie prawnie szkoleń - w tej kwestii złożyliśmy pisma 18 maja 2021 w limicie do 25 osób. Pismo dostępne dla Członków PIFS w Strefie dla członków. Prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwem Zdrowia i Biurem Rzecznika MŚP. A ponadto przygotowujemy informacje prasowe i nawiązujemy kontakty z dziennikarzami oraz analizujemy dalsze możliwości interwencji.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Sprawdź treść Rozporządzenia z 6 maja 2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. 2021, poz.1054, Sprawdź treść Rozporządzenia z 11 czerwca 2021 r.

Polska Izba Firm Szkoleniowych rekomenduje swoim Członkom organizację szkoleń zdalnych.

I - SZKOLENIA STACJONARNE W PANDEMII SARS-COV-2 - informacje POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH na dzień 27.10.2020

Informacja PIFS na temat statusu szkoleń stacjonarnych z bezpośrednim udziałem uczestników - wg stanu prawnego na dzień 27 października 2020 r.

Jeszcze raz podkreślamy, że szkolenia nie są zgromadzeniami w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach, targami, konferencjami ani kongresami.

1. Szkolenia stacjonarne organizowane i realizowane przez dostawcę usługi rozwojowej we własnej bazie lokalowej lub w wynajmowanych do tego celu innych miejscach.

Rozporządzenie nie przewiduje wprost zakazu organizacji szkoleń. Z uwagi na duże wątpliwości interpretacyjne, szkolenia mogą zostać zaliczone do kategorii „imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju” o których mowa w § 28 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października 2020 r., znowelizowanego Rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 14, 16, oraz 23 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, 1797, 1829, 1871). Ostatnia z tych nowelizacji nadała nowe brzmienie wspomnianego ust. 9: „9. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem: 1) Spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych, 2) Imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.”.

Tą zmianą zrezygnowano z określania dopuszczalności takich imprez, spotkań i zebrań poprzez określenie maksymalnej liczby uczestników, jak miało to miejsce we wcześniejszych wersjach rozporządzenia. Tym samym należałoby przyjąć, że w przypadku uznania szkoleń za spotkanie lub zebranie i brak spełnienia przesłanek wskazanych w pkt 1) lub 2), szkolenia takie są aktualnie zakazane. Spełnienie wskazanych powyżej przesłanek przez konkretne szkolenie stacjonarne wymaga indywidualnej analizy i nie jest możliwe sformułowanie ogólnej interpretacji. W każdym wypadku należy mieć na względzie także inne, ogólne przepisy na czas pandemii i odpowiedzialność organizatora za przestrzeganie prawa i za bezpieczeństwo swojego personelu, uczestników i prowadzących szkolenie.

2. Szkolenia stacjonarne realizowane na zamówienie pracodawcy, w jego siedzibie i dla jego pracowników.

Takie szkolenia mogą być realizowane przez dostawcę usług, o ile zlecający, organizator takiego szkolenia uznaje je za spotkanie lub zebranie służbowe lub zawodowe, ale także w takich przypadkach dostawca, decydując się na realizację szkolenia powinien mieć na względzie bezpieczeństwo swojego personelu i prowadzących szkolenie.

3. Działalność podmiotów prowadzących niepubliczne placówki kształcenia w ramach sytemu oświaty i realizujących kursy i inne formy regulowane przepisami oświatowymi.

W takich przypadkach, poza stosowaniem innych przepisów prawa na czas pandemii, należy uwzględniać przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389, 1830, 1859, 1870).

Warto zaznaczyć, że powyższa informacja Polskiej Izby Firm Szkoleniowych opiera się na stanie prawnym w dniu 27 października br. Dynamika sytuacji w kraju może przynieść kolejne nowelizacje i zmiany w zakresie prawa, które w istotny sposób mogą zmienić uwarunkowania naszej aktywności. Nadrzędną racją nas wszystkich, poza przestrzeganiem, trudnych niekiedy do jednoznacznej interpretacji, przepisów prawa, jest troska o nasze wspólne zdrowie i współodpowiedzialność za skuteczne ograniczanie epidemii. Dlatego podejmując rozstrzygnięcia dotyczące form i zakresu naszej aktywności szkoleniowej powinniśmy szczególnie ważyć nasze decyzje i uwzględniać możliwe skutki.

Zdajemy sobie sprawę, co to oznacza ekonomicznie dla wielu firm sektora, ich pracowników, współpracowników i ich rodzin. Dlatego podjęliśmy ostatnio, szczególnie intensywnie działania i zabiegi w celu uzyskania wsparcia ze strony państwa dla sektora i zwrócenia uwagi na zaistniałą sytuację. O tych działaniach informujemy obszernie we wszystkich kanałach informacyjnych i w mediach społecznościowych. Te aktywność będziemy kontynuować w poczuciu odpowiedzialności za losy sektora, którego przetrwanie nie jest tylko racją naszego środowiska, ale leży w interesie całego społeczeństwa i polskiej gospodarki.

Podstawa prawna
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000187101.pdf
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001829
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001758
- Informacje Ministerstwo Rozwoju i aktualności https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

II - WYTYCZNE MINISTERSTWA ROZWOJU dla organizatorów szkoleń, kongresów i konferencji w trakcie epidemii SARS-COV-2 z dn. 05.06.2020

Ministerstwo Rozwoju opublikowało na swojej stronie internetowej wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 przygotowane wspólnie z z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

  Cel wdrażanych procedur:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników spotkań / wydarzeń oraz pracowników / dostawców obsługujących dane spotkanie/wydarzenie.
 2. Ograniczenie liczby kontaktów w miejscu spotkania/wydarzenia, w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia koronawirusem.
 3. Opracowanie w sposób kompleksowy zestawu procedur bezpieczeństwa dot. COVID-19 do wykorzystania w całym łańcuchu dostaw i operacji związanych z przemysłem wydarzeń i spotkań.
 4. Kompleksowe działanie dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa.

  Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia/spotkania
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom / pracownikom obsługi/dostawcom wydarzenia/spotkania
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi wydarzenia/ spotkania
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/uczestnika wydarzenia/spotkania zakażenia koronawirusem

Szczegóły wytycznych Ministerstwa Rozwoju - spotkania biznesowe, szkolenia, konferencje i kongresy

Sytuacja w Polsce jest bardzo dynamiczna. O wszystkich zmianach prawnych będziemy Państwa na bieżąco informować.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.