Przeczytaj
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 Logo Dni Uczenia się Dorosłych Sektorowa Rada ds.Kompetencji Usługi Rozwojowe logo Innowacja Edukacyjna Roku
Status: Aktualne
Ilość dni: 1
[17.12.2020 - aktualizacja 8.06.2021]

Polska Izba Firm Szkoleniowych od początku pandemii wspiera swoich członków i całe środowisko sektora usług rozwojowych, w tym Trenerów w ograniczeniu skutków pandemii i wsparciu firm w przetrwaniu i adaptacji do zmian rynkowych.

Przypominamy przedsiębiorcom z sektora usług rozwojowych o możliwości skorzystania ze świadczeń Tarczy Branżowej - Tarcza 9.0 wznowiona w kwietniu 2021 daje szereg możliwości dla naszych podmiotów z PKD 85:59A i 85:59B - zarówno firm szkoleniowych, szkół językowych, jak i Trenerów-freelancerów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Część świadczeń ograniczona jest terminami czerwcowymi.

Zapraszamy do analizy możliwości skorzystania ze świadczeń w swojej działalności w przypadku znacznego spadku przychodów minimum -40% w jednym z miesięcy (Świadczenia: dotacja 5 000 zł - nawet kilka razy, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników przez 3 mies., postojowe, zwolnienie z ZUS za marzec i kwiecień - nawet jeżeli zostały opłacone można jeszcze złożyć wniosek i uzyskać zwrot).

Niezależnie od Tarcz każdorazowo można prowadzić rozmowy z ZUS i US w kwestii prolongaty VAT, czy złożenia wniosku w kwestii umorzenia, ulgi czy rozłożenia składek ZUS na raty - nawet bez odsetek.

W pozyskanie tych Tarcz dla sektora Zarząd PIFS włożył dużo pracy prowadząc rozmowy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, a nasze działania wsparło Biuro Rzecznika MŚP.

Tarcza branżowa - wsparcie dla branż - strona rządowa z podsumowaniem

W ubiegłym tygodniu Sejm ostatecznie przyjął, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, a Prezydent w dniu 15 grudnia br. podpisał ustawę z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw , która tego samego dnia została opublikowana w Dz. U. pod poz. 2255.

To dla nas ważna regulacja, bo przewiduje formy wsparcia jedynie dla określonych ściśle wg PKD podmiotów. W wyniku naszych intensywnych działań, została w niej uwzględniona również nasza branża, tj. PKD z grupy 85.5 (85.51Z, 85.52.Z, 85.53Z, 85.59.A i 85.59B), choć nie we wszystkich formach przewidzianych tą regulacją.

Formy pomocy przewidziane w Tarczy:

  • zwolnienia z ZUS
  • świadczenia postojowe
  • tzw. mała dotacja w wysokości 5 tys. zł
  • dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł. Obejmują one zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, ale zlecenia, od którego płacone są składki na ubezpieczenia społeczne
  • rekompensata dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej

Ważnym aspektem jest fakt, że każda z powyższych form pomocy jest dostępna po spełnieniu określonego kryterium i kody PKD różnią się dla określonych form wsparcia.

W zakresie wsparcia wybranych sektorów, kontroli przyznawanych świadczeń:
Formy wsparcia są udzielane przedsiębiorcom prowadzącym działalność wg. kodów PKD, jako rodzaj przeważającej działalności. Oceny oznaczenia przeważającej działalności według PKD dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 roku.

1. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wybranych branż (nowy art. 15gga ustawy). Branże wg nr PKD przeważającej działalności (na dzień 30 września 2020 r.):
- 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

- przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego

- dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:

  1. których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku
  2. zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

- dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika,

- dofinansowanie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych,

- Rada Ministrów może rozporządzeniem, w szczególności, rozszerzyć listę przedsiębiorców uprawnionych do dofinansowania, wydłużyć okres przysługiwania świadczenia

2. Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego (nowy art. 15zs2 ). Branże wg nr PKD przeważającej działalności (na dzień 30 września 2020 r.):
- podmioty prowadzące na dzień 30 września 2020 roku pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z,85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

- skorzystały ze świadczenia postojowego w ramach działań anycovidowych – otrzymały co najmniej jedno świadczenie

- przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

- dodatkowe świadczenie postojowe będzie wypłacane w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (czyli 2 080 zł albo 1 300 zł)

- Rada Ministrów może rozporządzeniem, w szczególności, rozszerzyć listę przedsiębiorców uprawnionych do świadczenia, przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego, zmienić warunki jego przysługiwania.

Przyznaje się uprawnienie ZUS do kontroli prawidłowości i rzetelności danych przekazanych przez osoby wnioskujące o świadczenie postojowe (nowy art. 15zyb ustawy)

3. Jednorazowa dotacja dla mikro i małych firm na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności – do 5000 zł. (nowy art. 15zze4). Branże wg nr PKD przeważającej działalności (na dzień 30 września 2020 r.):
- podmiot który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

- uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w październiku albo listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

- nie zawiesił działalności na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

- dotacja udzielana na wniosek przez starostę,

- warunkiem umorzenia jest wykonywanie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji,

- Rada Ministrów może rozporządzeniem, w szczególności, rozszerzyć listę przedsiębiorców uprawnionych do dotacji, zmienić warunki jego przysługiwania.

Co istotne, Starosta może przeprowadzić kontrolę wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji, w zakresie:

  1. wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem;
  2. właściwego dokumentowania dotacji.

4. Zwolnienie ze składek ZUS naszego sektora dotyczy jedno z przyjętych rozwiązań:

Nowe jednomiesięczne zwolnienie dla wybranych branż wg nr PKD:
- przeważającej działalności na dzień 30 września 2020 r. (art. 31zo ust. 10 ustawy): 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

- podmiot uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w październiku albo listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

- nie zawiesił działalności na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

- zwolnienie dotyczy okresu od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc,

- podmiot był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.

- wniosek o zwolnienie należy złożyć do 31 stycznia 2020 r.

- Rada Ministrów może rozporządzeniem, w szczególności, określić inne okresy zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, dla wszystkich albo niektórych płatników składek.

Treść opublikowanego w Dzienniku Ustaw dokumentu jest dostępna TUTAJ.

Warto również zapoznać się z komunikatem o PRZEDŁUŻENIU TARCZY NA GRUDZIEŃ 2020 I STYCZEŃ 2021. Sczegóły dostępne po wybraniu poniższego przycisku.

Przedłużenie wsparcia w Tarczy Branżowej - styczeń 2021

Rozszerzenie Tarczy Branżowej - kwiecień 2021
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.